Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Jeba Light
 

Bedrijfsgegevens:

Jeba Light

Breukelsestraat 12B

5281 HD Boxtel

Tel: 06-23018880

Email: info@jebalight.nl

Website: www.jebalight.nl

 

K.v.k. Oost Nederland: 08176191

 

Datum: 1 jan 2017

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Jeba Light, alsmede op alle overeenkomsten tussen Jeba Light en de wederpartij (als hierna omschreven), op grond waarvan Jeba Light aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht.

1.2          Onder de diensten als bedoeld in lid 1 worden onder meer begrepen het verlenen van audio- , video- en belichtingsfaciliteiten ten behoeve van feesten en evenementen, in de

ruimste zin van het woord.

1.3          Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-) persoon, die

met Jeba Light een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4          Onder "zaken" wordt in deze voorwaarden verstaan: hard- en/of software en voorts al

hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de

bedrijfsactiviteiten van Jeba Light.

1.5          Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voorzover deze schriftelijk zijn

overeengekomen tussen Jeba Light en de wederpartij en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden door Jeba Light niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door Jeba Light.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

 

2.1          Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Aanbiedingen moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan de wederpartij tot het doen van een aanbod. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in aanbiedingen van Jeba Light geen montage of installatie begrepen. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van Jeba Light niet langer geldig dan dertig(30) dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.

2.2          Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten,

vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn

slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden

verstrekt.

2.3          In aanbiedingen gaat Jeba Light er van uit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht.

 

Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd

aan Jeba Light te worden opgegeven. Jeba Light zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door Jeba Light rekening is gehouden.

2.4          Aanbiedingen, alsmede door Jeba Light (of in de opdracht van Jeba Light) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema's, modellen, computerprogramma's en berekeningen zijn eigendom van Jeba Light en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jeba Light niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

2.5          Jeba Light behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Artikel 3 Overeenkomst

 

3.1          Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Jeba Light eerst tot stand, nadat Jeba Light een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd, dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2          Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of

toezeggingen door personeel van Jeba Light gedaan, binden Jeba Light slechts indien deze door Jeba Light schriftelijk zijn bevestigd.

3.3          Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte

c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging

beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4          Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te beoordeling van Jeba Light - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5          Jeba Light is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de

overige verplichtingen voldaan zal worden

3.6          Jeba Light is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.

3.7          De wederpartij is zonder voorafgaande toestemming van Jeba Light niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten op door Jeba Light te verlenen diensten of op door Jeba Light te leveren zaken over te dragen aan derden. Onverminderd het in lid 9 van dit artikel bepaalde, zal Jeba Light in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen.

3.8          De inzet door de wederpartij van door Jeba Light geleverde diensten voor co-producties met een of meerdere derde(n) moet door de wederpartij schriftelijk aan Jeba Light worden bericht. Jegens Jeba Light is uitsluitend de wederpartij aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

3.9          Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien zulks

schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van diensten en/of de

levering van zaken. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van

annulering te allen tijde alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door Jeba Light aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Vindt annulering plaats eerder dan 5 werkdagen vóór het begin van uitvoering van de diensten of levering van de zaken dan is de wederpartij, naast de in de tweede zin van dit artikel bedoelde voorbereidingskosten, een

schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen

vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats later dan 5 werkdagen voor het begin van de

uitvoering van de diensten of de levering van de zaken dan wordt de schadevergoeding als

hiervoor bedoeld de volledig overeengekomen vergoeding/prijs verschuldigd.

 

 

3.10       De financiële verplichtingen van Jeba Light jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door Jeba Light moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4 Prijzen

 

4.1          Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel

schriftelijk is overeengekomen.

4.2          Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Jeba Light:

- Gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van

inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten.

- Gebaseerd op levering "af bedrijf Jeba Light ".

- Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van overheidswege opgelegde

heffingen.

- Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering

vermeld in Euro’s. Indien vermeld in een andere valuta, worden eventueel in het tijdvak

tussen offerte en levering optredende koerswijzigingen t.o.v. de Euro doorberekend.

4.3          Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen is Jeba Light bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van Jeba Light in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is Jeba Light bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

4.4          Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt dan

wel (de) dienst(en) voor een langere periode verlangt dan overeengekomen is en Jeba Light in staat is aan deze wens te voldoen, zal een en ander schriftelijk in een supplement bij de

overeenkomst worden vastgelegd. Eerst na ondertekening van het supplement zullen de

additionele diensten worden verleend. De additionele diensten zullen in rekening worden

gebracht dienen te worden betaald overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde.

 

Artikel 5 (op) Levertijd en (op) levering

 

5.1          Onder (op)levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de

zaken voor de wederpartij ter beschikking moeten zijn of, indien diensten en/of

werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/of

werkzaamheden moeten zijn verricht.

5.2          De opgave van (op)levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.

5.3          Een overeengekomen (op)levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van

Jeba Light zijn en de betaling, indien en voorzover deze bij de opdracht moet geschieden, is

verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.

5.4          Jeba Light is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.

5.5          Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht Jeba Light niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.

5.6          Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken "af bedrijf/magazijn".

5.7          Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties

 

kan Jeba Light afzonderlijk factureren. Als dan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden.

5.8          Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn

afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In geval

van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen der

zaken, zullen door Jeba Light opslagkosten worden berekend.

5.9          Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde zaken in afmeting, kleur, capaciteit,

vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of

gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel

schadevergoeding te vorderen.

5.10       De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel

kwantitatief als kwalitatief te controleren. Dit geldt ook in de situatie genoemd in lid 8 van

dit artikel. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 13 van deze

voorwaarden aan Jeba Light kenbaar te worden gemaakt.

5.11       Indien ook werkzaamheden buiten de fabriek van Jeba Light zijn overeengekomen dient de

wederpartij er voor zorg te dragen dat het werk met bekwame spoed kan aanvangen, onder

meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor Jeba Light ´s personeel en aan te voeren materialen. Voorts is wederpartij gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van Jeba Light werk belemmeren of vertragen.

5.12       Jeba Light is bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemers) in te

schakelen.

5.13       Indien uitvoering op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn dan is

overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de

wederpartij. Jeba Light zal een specificatie van die kosten aan de wederpartij doen toekomen.

5.14       Indien de voorbereiding tot het verlenen van diensten (mede) afhankelijk is van de door de

wederpartij krachtens de overeenkomst te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen, daaronder begrepen scripts, teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsdragers e.d. en de wederpartij te dier zake haar verplichtingen, ongeacht de oorzaak, niet tijdig nakomt, worden overeengekomen tijdstippen en tijden zo mogelijk dienovereenkomstig gewijzigd. Indien wijziging niet mogelijk is of wijziging tot overschrijding van een fatale Termijn leidt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te annuleren en is het in artikel 3.10 en 3.11 bepaalde van toepassing.

 

Artikel 6 Verhuur

 

6.1          Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door deze Algemene Voorwaarden, tenzij dit

artikel uitdrukkelijk anders bepaalt.

6.2          Waar in deze algemene voorwaarden, wordt gesproken over "wederpartij" moet in het

voorkomenden geval mede worden verstaan "Huurder".

6.3          Onder "Verhuurder" wordt in dit artikel verstaan: Jeba Light. Onder "Huurder" wordt in

dit artikel verstaan: een (rechts)persoon die apparatuur van Verhuurder huurt of anderszins

van Verhuurder ter beschikking krijgt. De Huurder is op gelijke wijze als de in de overige

artikelen genoemde "wederpartij" onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van

de algemene voorwaarden voor levering van zaken en diensten. Onder "Apparatuur" wordt

in dit artikel verstaan: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio-, video- en

belichtingstechniek, alsmede  eventueel overige zaken die Verhuurder voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, etc.

 

6.4          De Huurder zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur

gefabriceerd is. De Huurder zal de Apparatuur behandelen als een goed huisvader en zal

zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal te allen tijde aan een

door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de Apparatuur

zich bevindt, teneinde de toestand van de Apparatuur te inspecteren.

6.5          De Huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de Apparatuur, hiervan

terstond melding maken aan de Verhuurder met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport.

Tevens zal de Huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte

doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaats gevonden, c.q. de

vernielingsschade is aangericht, en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan

de Verhuurder verstrekken.

6.6          De Huurder zal geen gegevens betreffende door de Verhuurder gebezigde ontwerpen en/of

constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.

6.7          De Huurder zal de Apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins

ter beschikking stellen.

6.8          De Apparatuur wordt verhuurd voor de periode van tenminste één (1) dag. De huurperiode

vangt aan op de dag dat de Apparatuur het magazijn van de Verhuurder verlaat en eindigt op

de dag dat de Apparatuur weer in het magazijn van de verhuurder terugkomt, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen.

6.9          Apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de Huurder in door de

Verhuurder verstrekte verpakking.

6.10       De Huurder dient zich er van te vergewissen dat de Apparatuur in goede conditie aan hem

wordt uitgeleverd. De Verhuurder gaat er vanuit dat de Huurder bekend is met de werking

van de Apparatuur en dat de door de Huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de Apparatuur gehuurd wordt.

6.11       De Apparatuur moet door de Huurder bij het magazijn van de Verhuurder worden opgehaald

en daar worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode

eindigt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Door het enkele feit van niet-aflevering

op die datum om welke reden dan ook, of ingeval van beschadiging aan de Apparatuur is de

Huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De Huurder

is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de Verhuurder, aan de Verhuurder

een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor

het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het

aantal dagen dat de schade herstelling van de Apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met

50%, onverminderd het recht van verhuurder op volledige vergoeding van de door haar

geleden schade. De Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren

overeengekomen huurperiode ontlenen.

6.12       De Huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de Verhuurder

gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient Huurder de huurprijs

contant voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. De Verhuurder is gerechtigd

een waarborgsom van de Huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen

huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of

reinigen van de gehuurde Apparatuur.

6.13       De Verhuurder heeft de Apparatuur verzekerd. In dat verband is het volgende van kracht :

a) Er is een eigen risico van € 2.500 per schadegebeurtenis. In geval van schade zal de

Verhuurder dit eigen risico bij de Huurder in rekening brengen.

b) Het dekkingsgebied van de verzekering is West-Europa. Veelal kan een dekking buiten

dit dekkingsgebied middels een aanvullende verzekering voor de duur van de

verhuurperiode verkregen worden, waarvan premie en kosten bij de Huurder in rekening

zullen worden gebracht.

c) Niet verzekerd is verlies, diefstal zonder sporen van braak en diefstal uit een (vracht)auto

 

die onbeheerd is achtergelaten.

d) Verzekeraars van de polis hebben, ingeval van schade ontstaan door onachtzaamheid, het

recht van regres op Huurder.

e) Indien de Apparatuur aan een (mogelijkerwijs) groter risico op schade dan bij normaal

gebruik en/of normale omstandigheden bloot komt te staan, is Huurder gehouden de

Verhuurder daarvan tevoren in kennis te stellen en zich er van te vergewissen of

Verhuurder in dat geval bereid tot verhuur over te gaan, al of niet onder dekking van een

aanvullende verzekering. De kosten van een aanvullende verzekering zullen bij de

Huurder in rekening worden gebracht.

f) In geval van verlies, diefstal of schade, dient Huurder te handelen volgens het in artikel

6.5. bepaalde.

g) De Verhuurder is gerechtigd de schade aan de Apparatuur, voorzover die niet door haar

verzekeraar(s) wordt gedekt, op de Huurder te verhalen.

 

Artikel 7 Reparaties en Onderhoud

 

7.1          Het onder lid 1 t/m 6 van dit artikel bepaalde is bedoeld voor reparaties en onderhoud,

voorzover niet voortkomend uit de garantiebepalingen van Jeba Light.

7.2          Jeba Light is vrij om verzoeken tot reparatie en/of onderhoud te weigeren.

7.3          Indien de wederpartij tevoren een schatting van de kosten van de uit te voeren reparatie

wenst, zal Jeba Light deze naar beste inzicht verstrekken, echter zonder enige verplichting

onzerzijds om de reparatie voor het geschatte bedrag uit te voeren.

7.4          De wederpartij is verplicht om de feitelijke kosten van de reparatiewerkzaamheden door

middel van contante betaling aan Jeba Light te voldoen. De betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de zaken, na reparatie, ter beschikking van de wederpartij staan. Jeba Light is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de geschatte kosten van de reparatie te

verlangen.

7.5          Gerepareerde zaken staan ter beschikking van de wederpartij in Jeba Light’s magazijn,

alwaar de wederpartij zich bij afhalen van de zaken dient te vergewissen van een goed,

d.w.z. binnen de grenzen van het (nog) mogelijke, uitgevoerde reparatie. Op reparaties zijn

geen verdere garantiebepalingen van toepassing, met uitzondering van de gebruikelijke

garantie op toegevoegde nieuwe onderdelen, voorzover het geen elektronische onderdelen

betreft.

7.6          Jeba Light kan de termijn waarbinnen een reparatie uitgevoerd zal worden slechts bij benadering aangeven. De wederpartij heeft dan ook geen recht om, bij overschrijding van die termijn,betaling te weigeren of enige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8 Transport

 

8.1          Indien de wederpartij Jeba Light, zonder nadere aanwijzing, verzoekt de zaken te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door Jeba Light als goed huisvader/koopman bepaald.

8.2          Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico en rekening van de wederpartij, in door

verhuurder verstrekte verpakking.

8.3          Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens het vervoer van het

gehuurde, het risico voor verlies of beschadiging van de apparatuur van het gehuurde.

Wederpartij is verplicht het gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming met de

aard van het gehuurde en de wijze van transport.

 

 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

9.1          Jeba Light is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de wederpartij geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit overeenkomsten tussen Jeba Light en de wederpartij op grond waarvan Jeba Light aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaaldewerkzaamheden en/of diensten verricht, voor zover in deze algemene voorwaarden bepaald.

9.2          Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden gestelde is Jeba Light in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

9.3          In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen Jeba Light en de wederpartij op grond waarvan Jeba Light aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, is Jeba Light slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakheid van Jeba Light voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

9.4          Jeba Light is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens

overschrijding van (op)leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en

voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of

materialen door de wederpartij.

9.5          De door Jeba Light te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen Jeba Light en de wederpartij op grond waarvan Jeba Light aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door Jeba Light aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Jeba Light in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Jeba Light. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de wederpartij bedongen en door Jeba Light verleende credit nota’s.

9.6          In geval van een onrechtmatige daad van Jeba Light, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Jeba Light rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Jeba Light slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

9.7          Aansprakelijkheid van Jeba Light voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.8          Indien en voorzover ondanks het bepaalde in dit artikel op Jeba Light enige aansprakelijkheid

mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook is deze aansprakelijkheid te allen tijde

beperkt tot het contractsbelang van de desbetreffende overeenkomst, althans tot het bedrag

dat door een verzekering van Jeba Light wordt uitgekeerd.

9.9          Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de

wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade

schriftelijk bij Jeba Light heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de wederpartij jegens Jeba Light vervalt één (1) jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het

 

 

moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.

9.10       De wederpartij garandeert Jeba Light dat de wederpartij toestemming van de

auteursrechthebbende(n) heeft om onderdelen waarop auteursrecht van derden rust op te

nemen in haar product en door Jeba Light te laten vastleggen op geluid- en/of beeld- en/of

informatiedragers.

9.11       De wederpartij vrijwaart Jeba Light voor alle schade die Jeba Light mocht lijden als gevolg van

aanspraken van derden die verband houden met de door Jeba Light geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen: aanspraken van derden, werknemers van Jeba Light daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in zijn bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Jeba Light geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de wederpartij, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld; alle vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiende uit een handelen van Jeba Light in het kader van een opdracht van en/of overeenkomst met de wederpartij.

 

Artikel 10 verplichtingen en aansprakelijkheid van de wederpartij

 

10.1       Algemeen:

10.1.1    Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeba Light is het de wederpartij niet

toegestaan haar eigen of van derden betrokken personeel en/of apparatuur in of in

combinatie met een door Jeba Light ter beschikking gestelde faciliteit te (laten) gebruiken, indien en voorzover deze middelen ook door Jeba Light ter beschikking gesteld hadden kunnen worden en zodanige terbeschikkingstelling in die situatie gebruikelijk is.

10.1.2    Jeba Light bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door Jeba Light ter beschikking gestelde technische apparatuur. De wederpartij is gehouden de instructies die Jeba Light dienaangaande geeft uit te voeren. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan de door Jeba Light ter beschikking gestelde technische apparatuur die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van Jeba Light.

10.2       Betreffende (niet) toegestaan gebruik:

10.2.1    De wederpartij is verplicht aan Jeba Light voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt van de normale omstandigheden waaronder de ter beschikking te stellen en/of te verhuren zaken/apparatuur benut wordt en welk gebruik tot tenietgaan,

verlies of beschadiging van zaken, overlast, persoonlijk letsel of overlijden leidt of leidden.

Is geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is Jeba Light gerechtigd op elk hem goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de (verdere) verlening van de desbetreffende dienst op te schorten, totdat een voor Jeba Light aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit recht heeft Jeba Light ook indien na verleende toestemming in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt.

10.2.2    Jeba Light kan haar onder lid 2.1. van dit artikel genoemde toestemming afhankelijk stellen van de instemming van de wederpartij met het door Jeba Light voor rekening van de wederpartij laten sluiten van een incidentele (aanvullende) verzekering op de door Jeba Light gesloten verzekering tegen standaardrisico’s.

10.2.3    Jeba Light is vrij om haar moverende redenen haar onder lid 2.1 van dit artikel bedoelde

toestemming te weigeren. Een weigering geeft de wederpartij geen recht op

schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de

overeengekomen vergoeding of enige andere maatregel.

 

 

10.2.4    Ook na verleende toestemming door Jeba Light blijkt uitsluitend de wederpartij voor het gebruik van de desbetreffende faciliteit(en) verantwoordelijk en draagt de wederpartij het risico ter zake. De wederpartij is zowel jegens Jeba Light als jegens derden aansprakelijk voor niet of niet volledig door verzekering gedekt(e) verlies, schade, overlast, letsel of overlijden

ontstaan door of in verband met een gebruik als onder lid 2.1 van dit artikel bedoeld, en

vrijwaart Jeba Light te dier zake.

10.2.5    De onder lid 2.1, 2.2 en 2.3 van dit artikel bedoelde toestemmingen, weigeringen en

beslissingen kunnen namens Jeba Light worden gegeven respectievelijk genomen door de ter

plekke aanwezige, al dan niet ter beschikking gestelde, bevoegde functionaris van Jeba Light.

Indien Jeba Light toestemming weigert, zal zulks schriftelijk gemotiveerd geschieden.

10.3       Betreffende technische apparatuur:

10.3.1    Het is de wederpartij niet toegestaan door Jeba Light ter beschikking gestelde en/of verhuurder technische apparatuur voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is, aan derden te verhuren, dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden, dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is Jeba Light gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de beschikbaar gestelde apparatuur terug te nemen. De wederpartij verleent Jeba Light hiertoe nu voor alsdan de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden. De wederpartij zal de apparatuur als een goed huisvader gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen aan Jeba Light terug geven.

10.3.2    Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde en/of verhuurde technische

apparatuur, daaronder begrepen het leggen van beslag, is de wederpartij verplicht Jeba Light onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen.

10.4       Betreffende technisch personeel:

10.4.1    De wederpartij is niet gerechtigd de door Jeba Light ter beschikking gestelde personeelsleden

andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

De wederpartij is niet gerechtigd deze personeelsleden te werk te stellen op (een) andere dan overeengekomen tijd(en) en plaats(en).

10.4.2    De wederpartij is niet gerechtigd de aan haar ter beschikking gestelde personeelsleden aan

derden ter beschikking te stellen.

10.4.3    De wederpartij is verplicht de voor de ter beschikking gestelde personeelsleden geldende

CAO in acht te nemen.

10.4.4    De wederpartij is verplicht haar aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 6:170 en 6:171 BW

ten aanzien van ter beschikking gestelde personeelsleden te verzekeren en verzekerd te

houden voor de periode dat personeel door Jeba Light ter beschikking gesteld wordt.

 

Artikel 11 Overmacht

 

11.1       In geval van overmacht heeft Jeba Light het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Jeba Light daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2       Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de

overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Jeba Light kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van Jeba Light personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Jeba Light c.q. bij onze leveranciers, wanprestaties door onze leveranciers, alsmede

 

 

overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.

11.3       Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen

partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval

inhoudende een vergoeding van de door Jeba Light gemaakte kosten.

11.4       Indien Jeba Light bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Jeba Light gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 12 Reclames

 

12.1       Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht (8)

Dagen na (af-)levering van zaken, c.q. nadat werkzaamheden en/of diensten zijn verricht, aan

Jeba Light schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

12.2       Indien de reclame door Jeba Light gegrond wordt bevonden, is Jeba Light uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Alle vervangen zaken worden eigendom van Jeba Light. Ondeugdelijke zaken dienen terstond vrachtvrij aan Jeba Light te worden opgestuurd.

12.3       Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de zaken aan de wederpartij worden

overhandigd, terstond aan Jeba Light kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Jeba Light te worden ingediend.

12.4       Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de

wederpartij geacht de geleverde zaken, respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of

diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet

meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens Jeba Light.

 

Artikel 13 Garantie

 

13.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Jeba Light door Jeba Light verrichte werkzaamheden en/of diensten, alsmede door Jeba Light geleverde nieuwe zaken tegen materiaalen fabricagefouten, gedurende een periode van twaalf (12) maanden.

13.2       Jeba Light  garandeert dat alle door Jeba Light geleverde nieuwe zaken, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat de montage- en installatie werkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Ten aanzien van zaken welke niet door of vanwege Jeba Light zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende leverancier(s).

13.3       Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Jeba Light in rekening worden gebracht.

13.4       Al de garantieverplichtingen van Jeba Light vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht  zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.

13.5       Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle

onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn/haar rekening.

13.6       Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland.

 

Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van apparatuur of

onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel

tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

13.7       In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald gelden voor 'occasion' zaken de navolgende

bepalingen:

a) Occasion zaken zijn zaken die als demonstratie- of showroommodel hebben gediend dan

wel (anderszins) zijn gebruikt.

b) Ten aanzien van occasionzaken wordt uitsluitend een redelijke werking gegarandeerd op

het moment van aflevering en wordt overigens geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 14 Eigendomsbehoud

 

14.1       Jeba Light blijft eigenaar van alle aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Jeba Light in het kader van (verkoop)overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden en/of diensten verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de wederpartij ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden en/of diensten van Jeba Light geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Jeba Light tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens Jeba Light.

14.2       Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden

of aan een derde enig recht daarop verlenen.

14.3       Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en

zich nog in handen van de wederpartij bevinden, verplicht de wederpartij zich op eerste

daartoe strekkend verzoek van Jeba Light zijn/haar medewerking te verlenen aan het (doen)

vestigen van een pandrecht als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van

vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW vermelde, die Jeba Light uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben.

14.4       De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de

nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Jeba Light te bewaren.

14.5       De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen

brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van

deze verzekeringen aan Jeba Light op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra  Jeba Light dit verzoekt, door de wederpartij aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Jeba Light op de wederpartij.

14.6       Indien de wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Jeba Light

tekortschiet of Jeba Light goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal

tekortschieten, is Jeba Light gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

14.7       Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een

maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Jeba Light door en voor terugneming heeft gemaakt.

 

Artikel 15 Betaling

 

15.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto contant bij

levering te geschieden, zonder enige korting of verrekening. Indien Jeba Light expliciet en

schriftelijk met de wederpartij een andere dan contante betaling is overeengekomen, dan

dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking middels

 

 

storting of overmaking op een op de factuur vermelde bank- of girorekening, binnen de Jeba Light gestelde termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. De door de bank/giro

aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt.

15.2       Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem

verschuldigde rente, alsmede van de door Jeba Light gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.3       In gevallen dat de wederpartij:

- In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot

surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn

eigendom wordt gelegd.

- Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

- Enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet

nakomt.

- Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te

Voldoen.

- Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan

wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.

Heeft Jeba Light door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke

tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te

schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van door Jeba Light verrichte diensten en/of werkzaamheden en/of leveringen, terstond en zonder dat enige

waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd Jeba Light recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.

15.4       Jeba Light is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de wederpartij (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Jeba Light geeft Jeba Light het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Jeba Light op schadevergoeding.

15.5       Indien de wederpartij zowel debiteur alsook crediteur is van Jeba Light, is Jeba Light gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

 

Artikel 16 Rente en kosten

 

16.1       Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van

rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 3% per (gedeelte

van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, ook in geval uitstel van

betaling wordt overeengekomen.

16.2       Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de

wederpartij, ook voorzover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke

regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten

bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de

wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,--.

 

Artikel 17 Dienstverlening en adviezen

 

17.1       Ten aanzien van overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten is, indien opgesteld, het projectvoorstel/de projectbeschrijving als

 

 

tussen partijen overeengekomen bepalend voor de inhoud en omvang van de door Jeba Light te verrichten werkzaamheden en/of diensten.

17.2       Adviezen worden door Jeba Light naar beste kennis van zaken gegeven. Jeba Light aanvaardt echter, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen ondermeer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de wederpartij in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken.

17.3       Jeba Light ´s advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.

 

Artikel 18 Geheimhouding

 

18.1       Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de

looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis

komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in

gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is

gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van

partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de

informatie.

18.2       Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:

alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die

als zodanig is aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te

begrijpen dat deze vertrouwelijk is alle product-, marketing-, klant-, en/of overige

bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of

redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop

deze zijn verstrekt alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens),

specificaties, objectcodes, sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/of overige

informatie welke verband houdt met door Jeba Light, dan wel door Jeba Light in te schakelen derden, ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt. Iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.

18.3       De verplichtingen van de wederpartij gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie

waarvan hij kan aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek

toegankelijk is of (ii) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige

geheimhoudingsverplichting voordat deze door Jeba Light aan hem werd verstrekt.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

 

19.1       Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van Jeba Light, alsmede op de uitvoering daarvan door Jeba Light, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

19.2       Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van Jeba Light bevoegde rechter.

19.3       Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet Jeba Light ´s recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

 


 

 

Artikel 20 Wijzigingen of aanvullingen van deze algemene voorwaarden

 

20.1       Jeba Light heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

20.2       Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de

wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

20.3       Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar

rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene

voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te

stellen, waarvan de strekk